Obchodní podmínky společnosti KFP Online, s.r.o.

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.kfponline.cz provozovaných společností KFP online, s.r.o. se sídlem Elišky Krásnohorské 293, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07750986, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 77113 (dále jen „KFP”), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost KFP, a kupujícího (dále také jako „zákazník” nebo „spotřebitel”). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb., vše ve znění novel.

 1. „Spotřebitelská smlouva” je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. „Prodávající” je společnost KFP. KFP je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující”.

Kupní smlouva

 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu výrobku nebo v případě, že se výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 24 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel nad rámec § 2001 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 2 měsíční lhůty jedním ze způsobů uvedeném v reklamačním řádu KFP.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 2 měsíců od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 2001 zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 2 měsíců od převzetí plnění
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů
 6. spočívající ve hře nebo loterii

Ochrana osobních údajů

Přístup na webové stránky prodávajícího může být z jeho strany podmíněn poskytnutím některých osobních údajů zákazníka. V takovém případě bude KFP s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít KFP využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Kupující vyplněním a zasláním objednávky zboží souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů po dobu 2 let (v případě prodloužené záruky – po její dobu) od převzetí zboží v rozsahu objednávky zboží společností KFP, která je správcem (dále jen „Správce”) a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely plnění kupní smlouvy a dále pro účely plnění záruky za vady.

Zasláním objednávky kupující dále souhlasí tím, aby správce zpracoval osobní údaje v rozsahu objednávky pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb správce a jeho obchodních partnerů, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas pro marketingové účely je udělován dobrovolně na dobu maximálně 10-ti let avšak může být kdykoli ze strany kupujícího písemně odvolán na adrese klient@kfp.cz.

Dle Zákona 110 Sb. ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů, správce tímto výslovně informuje, že kupující má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. V případě, že správce zpracovává nepřesné osobní údaje nebo má-li kupující jiné pochybnosti týkající se narušení jeho soukromí a osobního života či výše uvedeného zákona, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má kupující právo se obrátit, a to i přímo, na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Kupní cena

Ceny uvedené na webových stránkách shop.kfp.cz jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Vlastnické právo ke zboží vzniká kupujícímu zásadně až jeho úplným uhrazením.

Autorská práva

 1. Při používání všech webových stránek prodávajícího spotřebitel nesmí nijak zasahovat do podoby, způsobu fungování bezpečnosti apod. těchto internetových stránek. Spotřebitel dále nemůže tyto stránky využívat k přenášení závadných souborů a jakkoliv se snažit proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.
 2. KFP podpisem plněním objednávky poskytuje kupujícímu oprávnění k užití předmětu koupě v následujícím rozsahu:
  1. na dobu autorskoprávní ochrany díla
  1. na území České republiky
  1. v počtu licencí uvedených v písemné objednávce objednatele. Jednou licencí se touto smlouvou rozumí oprávnění objednatele tzv. nainstalovat (užít) dílo na jeden počítač ve vlastnictví objednatele.
  1. nevýhradně
 3. Kupující není povinen licenční oprávnění stanovené v odst. 1 tohoto článku využít.
 4. Kupující není oprávněn poskytnout licenční oprávnění získané v souladu s těmito podmínkami jakékoliv třetí osobě.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 29. 5. 2019.

Pracujeme na tom!

Pilně na tom makáme!
Nechte nám na sebe email a dáme vědět ihned, jak to vypustíme do světa!